Film Miracle (Zázrak)

Film Miracle (Zázrak) by Juraj Lehotský EN: Story of a fifteen-year old girl who finds herself referred to a re-education centre as a result of her love affair. She is desperate to love but this is denied her. Despite all the restrictions imposed on her, she is determined to live her life to the full.

SK: Príbeh 15-ročného dievčaťa, ktoré sa kvôli svojej veľkej láske dostane do polepšovne. Túži milovať, ale nie je jej to dovolené. Napriek všetkým zákazom sa rozhodne žiť svoj život naplno.

Film Blind Loves (Slepé lásky)

Film Blind Loves (Slepé lásky) by Juraj Lehotský EN: To find one´s place in this world is not an easy thing to do for people with good sight, but how much more difficult it can get for somebody who is blind? The „view“ of blind persons is often pure and essential, and very often witty. It uncovers “unseen dimensions” of meaning of happiness.

SK: Nájsť si pravé miesto a šťastie vo svete je neraz ťažké pre ľudí vidiacich. O čo citlivejšia je táto cesta pre nevidiacich? Ich pohľad je v mnohých veciach základný a čistý. A často veľmi vtipný. Ich pohľad odkrýva „nevidené dimenzie“ toho, čo vlastne šťastie znamená.